STABU – begin tot heden

De Stichting Archeologie en Bouwhistorie is op 31 mei 1985 opgericht op initiatief van de Vereniging Oud Utrecht.

In de jaren zeventig hadden de archeoloog en de bouwhistoricus van de gemeente Utrecht een grote hoeveelheid gegevens verzameld. In de uitwerking en publicatie van deze gegevens was echter een grote achterstand ontstaan. Omdat deze gegevens van groot belang geacht werden voor een beeld van de geschiedenis van Utrecht maar ook voor de ontwikkeling van de stad, was publicatie dringend gewenst.

Een verhoging van het budget voor deze publicaties paste niet binnen het gemeentelijk budget voor archeologie en bouwhistorie.

Oprichting van de Stiching Archeologie en Bouwhistorie bood de mogelijkheid ook private partijen te betrekken bij de publieksgerichte kant van het archeologisch en bouwhistorisch werk. De STABU nam na enige jaren de organisatie van twee belangrijke evenementen over van de gemeente Utrecht en de VVV Utrecht: Kerken Kijken Utrecht en de Open Monumentendag. Beide evenementen ontvingen via de STABU een financiële bijdrage van de gemeente Utrecht en zochten daarnaast zelfstandig naar mogelijke donoren en sponsors.

Tot het begin van de 21e eeuw namen bestuursleden van STABU actief deel aan Kerken Kijken en Open Monumentendag. Zij namen deel aan vergaderingen en koppelden uitkomsten hiervan terug aan de andere bestuursleden. Twee ontwikkelingen zorgden ervoor dat de STABU een stap terug deed:
– Kerken Kijken werd voor een deel ondergebracht bij het nieuwe bezoekerscentrum RonDom
– de organisatie van beide evenementen was dermate professioneel dat een stevige inbreng vanuit de STABU niet meer nodig bleek.

Het bestuur sprak met Kerken Kijken en OMD af, dat zij zelfstandig hun activiteiten zouden uitvoeren. Sindsdien werkten Kerken Kijken Utrecht en de Open Monumentendag als zelfstandige werkgroepen onder eindverantwoordelijkheid van STABU. Terugkoppeling aan de STABU richt zich op tot vooraf toelichten van hun jaarlijkse programma’s en financiële verantwoording.

Eind 2019 is de werkgroep Kerken Kijken verzelfstandigd tot de Stichting Kerken Kijken en maakt zij geen onderdeel meer uit van STABU. De werkgroep OMD blijft haar werkzaamheden onder STABU verrichten.